BMETE15MX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika K3M
A tárgy angol címe: 
Physics K3M
A tárgy rövid címe: 
Fizika K3M
3
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. László István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.02.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektromosságtan, vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VEK Környezetmérnöki MSc Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A relativitáselmélet alapjai: A Galilei-transzformáció é a relativitás elve az elektromágnességtanban. A Lorentz-transzformáció. Távolság és időmérés, sebességtranszformáció. A relativisztikus sebesség, tömeg, energia, impulzus és mozgásegyenlet fogalma.
Bevezetés az atomfizikába: A hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, Compton-effektus. A Bohr-modell. Részecskék hullámszerű viselkedése. A kvantummechanika posztulátumai. Kötött mikrorészecskék állapotának leírása, a stacionárius Schrödinger-egyenlet és megoldása egyszerűbb esetekben. A hidrogénatom. A Pauli elv, az atomok elektronszerkezete. Fény és anyag kölcsönhatása. A lézer és alkalmazásai.
A szilárdtest-fizika alapjai: A szilárdtestek felépítése é tulajdonságai. A sávelmélet alapjai, vezetők, szigetelők és félvezetők. Az elektronvezetés
jellemzői: töltéshordozó-koncentráció és mozgékonyság, Hall-effektus. Vezetők fajlagos ellenállása, a szupravezetés. Szennyezéses vezetés, n- és p-típusú félvezetők. Szilárdtestfizikai eszközök.
Az atommagfizika alapjai: Az atommag tulajdonságai, kötési energia. A spontán magátalakulások, gamma- béta-, alfa-sugárzás, maghasadás. Magmodellek, magreakciók. Hasadási láncreakció, hasadási reaktor. A magfúzió.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli vizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, megajánlott jeggyel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Budó Ágoston, Mátrai Tibor: Kísérleti Fizika III. kötet, Tankönyvkiadó Budapest
László István: Mikrofizikai alapok, I-II kötet, LSI ATSZ kiadó, Budapest 1988
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
64
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. László István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: