BMETE80AF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti magfizika
A tárgy angol címe: 
Experimental Nuclear Physics
A tárgy rövid címe: 
KísérletiMagfizika
2
1
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
???
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Az atommag felépítése, magerok, stabilitás, tömegdefektus, kötési energia.
- Folyadékcsepp-modell és félempirikus kötésienergia-formula. A magenergia felszabadításának lehetoségei.
- A radioaktív bomlás formái, jellemzo mennyiségei, idobeli lefolyásának törvényszeruségei; bomlási sorok; alfa-, béta-, gamma-bomlás.
- Magreakciók általános törvényei, fajtái; magreakciók mechanizmusai. Mikroszkópikus és makroszkópikus hatáskeresztmetszet.
- Neutron-magreakciók fajtái és jellemzői. Neutron magreakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggése.
- A neutronlassítás elméletének alapjai. Gyors neutronok, epitermikus neutronok, termikus neutronok.
- Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása: töltött részek (alfa-, béta-sugárzás), neutron- és gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal; a sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során.
- Nukleáris detektorok főbb jellemzői: gázionozációs detktorok, szcintillációs számlálók, félvezető detektorok, termolumineszcens detektorok, szilárdtest nyomdetektorok. Neutrondetektorok.
- A maghasadás mechanizmusa. Hasadványok, hasadási neutronok; a maghasadásban felszabaduló energia, annak  térbeli, időbeli megoszlása.
- Láncreakció; önfenntartó láncreakció feltétele; sokszorozási tényező.
- Termikus atomreaktorok elvi felépítése. Hasadóképes izotópokat termelő magreakciók.
- Nukleáris gyorsítóberendezések főbb típusai
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
K.N. Muhin: Kísérleti magfizika. Tankönyvkiadó, Budapest (1985)
Kiss D., Quittner P.: Neutronfizika. Akadémiai Kiadó, Budapest (1971)
K.S. Krane: Introductory Nuclear Physics. John Wiley and Sons, Inc. 1988
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs