BMETE80MF48

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Anyagvizsgálat neutronokkal
A tárgy angol címe: 
Material Testing by Neutrons
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizkus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1, A statisztikus rendszer leírása: Klasszikus vagy kvantumos. Eszközök: fázistér, eloszlás függvény vagy sűrűségoperátor. Fluktuáci ó disszipáció tétel előkészítése és tárgyalása.
2, , Neutronok kölcsönhatása az anyaggal. A szórás leírása: a Fermi-potenciál, szórási hossz, potenciálformák. Szórás atomi rendszereken, koherens, inkoherens szórás. Rugalmas, rugalmatlan szórás. A spin figyelembe vétele. Magreakciókat nem tárgyaljuk.
3, , A neutronoptika alapjai: A törésmutató, neutron interferometria. Neutron holográfia. Belső forrás, belső detektor. Hideg és ultrahideg neutronok.
4, A neutronnyaláb formálása: Neutronforrások. Moderátorok. Neutronvezető. Monokromátorok. Sebesség szelektorok. Detektorok. Neutronpolarizáció diffrakcióval, reflexióval.
5, , Néhány mérőeszköz: Neutrondiffrakció. Repülési idő spektrométer. Háromtengelyű spektrométer (rugalmatlan szórás). Neutronspin echo. Kisszügű szórás. Radiográfia. Reflektometria. Interferometria.
6, A mérések feldolgozása : Kapcsolat a szórási hatáskeresztmetszet és a korrelációs függvény között. Oldatok, kolloidok, polimerek egzotikus tulajdonságai.

Megjegyzés: egy téma feldolgozása kb. 2 előadást vagyis 4 órát igényel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Legfeljebb 2 hiányzás lehetséges.Az előadások tárgyköréből egy írásbeli dolgozatot kell beadni, ennek alapján történik az értékelés.
Pótlási lehetőségek: 
Az írásbeli dolgozat javított változatának beadása a pótlási hét végéig lehetséges.
Konzultációs lehetőségek: 
Hetenként lesz megadva
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Cser László: Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással, Typotext, 2010, Budapest
Roger Pynn: Neutron Scattering, Los Alamos Science, 1990
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: