BMETE80MF75

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai 2
A tárgy angol címe: 
Magnetic Resonance and Clinical Applications 2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF90
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MágneseRezKlinAl
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.12.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mágneses rezonancia képalkotás matematikája, alapvető szekvenciák, Fourier analízis, orvosi képalkotás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai c. tárgy ismeretanyagára építve megismerteti a hallgatókat a mágneses re zonancia képalkotás magasabb szintű matematikai és fizikai hátterével, a gyakorlatban előforduló képalkotási hibákkal, azok javítási lehe tőségeivel, és a
modalitás haladó szintű alkalmazásaival. A tárgyalandó területek:
Kémiai eltolódás hatása a leképezésre és korrekciós lehetőségei (zsír szaturáció, spektrálisan szelektív gerjesztés, IR nullázás, SPSP technikák, egy- és több pontú víz-zsír szeparációs módszerek).
Gyors képalkotás EPI szekvencia és változatai segítségével, spirális EPI, artefaktumok.
Steady-State szekvenciák részletei, koherens és inkoherens egyensúly, RF és gradiens spoiling. Inhomogén RF tér hatása, szeletprofil, szeletkiválasztó gradiens kompenzálása.
Jel/zaj arány függése a képalkotási paraméterektől, zajstatisztika valós és k-térben, kontrasztok.
Parallel imaging technikák: Matematikai háttér, gyorsítási faktor, SMASH, GRAPPA, és SENSE szekvenciák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E. Mark Haacke et al.: Magnetic Resonance Imaging - Physical Principles and Sequence Design
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docenc
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: