BMETE80NE02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós nagyberendezések
A tárgy angol címe: 
Fusion Devices
A tárgy rövid címe: 
FúziósNagyberendezések
2
0
1
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzés:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magfúziós reakciókon alapuló energiatermelésben rejlő lehetőségeket, beleértve az időtávok és az energetikai potenciál reális értékelését. Cél, hogy a hallgató a jövőben bekövetkező fejlesztések és tudományos eredmények jelentőségét is önállóan és kritikusan értékelni tudja. Ennek érdekében a múltbéli és jövendőbeli fúziós nagyberendezéseket nem csak történelmi kontextusban mutatjuk be, hanem az alapvető funkciókat a fizika törvényszerűségeiből vezetjük le. A tantárgy a békés felhasználás szempontjából legnagyobb potenciállal bíró mágneses összetartású koncepciókkal, a tokamakkal és a sztellarátorral foglalkozik, ezen berendezéstípusokról mind időben mind térben egy átfogó képet ad.

 
Tudás kompetenciák:
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az energetikai potenciállal rendelkező magfúziót megvalósító berendezéstípusok felépítéséről és tulajdonságairól.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik a magfúzió energetikai hasznosításának fizikai alapjairól.
 • Történelmi perspektívában értelmezi a fúziós energiatermelésre irányuló jelenlegi és jövőbli elképzeléseket, erőfeszítéseket.
 • Tájékozott a mágneses összetartású fúziós berendezések üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Ismeri a fúziós energiatermelés kulcskérdéseit és az azokra adott válaszokat a különböző koncepciójú berendezésekben.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fúziós erőművek várható tulajdonságairól.
 • Ismeri a fúziós energiatermeléshez vezető konzetvatív európai elképzeléseket.
 • Összehasonlítja az európai fúziós programot alternatív elépzelésekkel.
 • Ismeri a legfontosabb mágneses összetartású kísérleti fúziós berendezések főbb tulajdonságait és szerepüket a fúziós programban.
 • Átlátja egy fúziós kísérlet legfontosabb lépéseit.

Képesség kompetenciák

 • Azonosítja az energetikai potenciállal rendelkező magfúziót megvalósító berendezéstípusokat.
 • Értékeli az egyes mágneses magfúziós koncepciókat a fizikai alapelvekkel való kompatibilitás szempontjából.
 • Feltárja a mágneses magfúziós kutatásokban megfigyelhető technológiai és szakpolitikai trendeket.
 • A releváns paramétertartományok ismeretében értékeli egyes technológiai rendszerek akalmazhatóságát.
 • Azonosítja a fúziós energiatermelés kulcskérdéseire adott válaszokat a különböző koncepciójú berendezésekben.
 • Elemzi a jövőbeli fúziós erőművek lehetőségeit az enegriarendszerbe való integráció és gazdaságosság szempontjai szerint.
 • Vázolja a fúziós energiatermeléshez vezeő európai elképzelés lépéseit.
 • Azonosítja a különbségeket és hasonlóságokat az európai és egyéb fúziós erőműkutatási tervek között.
 • Azonosítja a különbségeket és hasonlóságokat az európai és egyéb fúziós erőműkutatási tervek között.
 • Azonosítja az egyes kulcs problémák megoldása szempontjából fontos berendezéseket.
 • Meghatározza egy fúziós plazmafizikai kísérletet az eredményességét és jelentőségét.

Attitűd kompetenciák:

 • Ellenőrzi a kapott információk kompatibilitását a fizika alapelveivel.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az energiazdálkodással és fenntarthatósággal kapcsolatos tudását.
 • Figyelemmel követi a fúziós energiatermelés és általában az energiamix kapcsán megjelenő híreket.
 • Eredményeit a szakmai szabályainak megfelelően publikálja.
 • Véleményét és nézeteit másokat nem sértve közzéteszi.

Önállóság és felelősség kompetenciák:

 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában szakamai kritikával illet minden új információt.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi összegző teljesítmény értékelés, 1 részteljesítmény értékelés (labormérés illetve szimulációs gyakorlat), 16 online gyorsteszt órák előtt.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Pótlási lehetőségek: 
Az összegző- és részteljesítmény értékelések esetében egyenként ismétlés-javítás lehetséges. Az el nem végzett laborgyakorlatok a szorgalmi időszakban kijelölt pótlási alkalommal kötelezően elvégzendőek.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után, vagy előre egyeztetett időpotnban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pokol Gergő, Lazányi Nóra: Fúziós nagyberendezések, egyetemi jegyzet, BME TTK, 2014
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
38
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs