BMETE90AX11-v0

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3 közlekedésmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3 for Transport Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaA3KO
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fritz József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.07.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, függvénysorok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező alaptárgy a Közlekedésmérnöki Kar képzéseiben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Differenciálgeometria:
- Térgörbék: vektor-skalárfüggvények, térgörbe ívhossza, ívhosszparaméter, a térgörbe kísérő triédere, görbület és torzió;
- Felületek: felület megadása Gauss-paraméterekkel, felület érintősíkja és normálisa, felületdarab felszíne. Skalár- és vektormezők, potenciálelmélet:
- vektor-vektorfüggvények görbementi és felületmeni integrálja, divergencia és rotáció, integrálredukciós tételek. Közönséges differenciálegyenletek és differenciálegyenlet-rendszerek:
- alapfogalmak: differenciálegyenlet rendje és fokszáma, Taylor-típusú kezdetiérték-probléma fogalma és megoldhatósága;
- lineáris differenciálegyenletek: homogén és inhomogén lineáris differenciálegyenletek;
- nemlineáris differenciálegyenletek: szétválasztható változójú differenciálegyenletek, egzakt differenciálegyenletek, hiányos másodrendű differenciálegyenletek, Euler-féle differenciálegyenletek ;
- lineáris differenciálegyenlet-rendszerek. Valószínűségszámítás:
- alapfogalmak: az esemény fogalma, műveletek események között, a valószínűség fogalma (klasszikus és geometriai valószínűség);
- valószínűségi változók: diszkrét valószínűségi változó és eloszlása, folytonos eloszlású valószínűségi változók;
- kétdimenziós eloszlások, korreláció és regresszió.
Statisztikai alapfogalmak: statisztikai sokaság és minta, az empirikus eloszlás és adatai, paraméterbecslések.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi megírása. Ennek alapján a hallgatók részjegyet kapnak. Az aláírás feltétele legalább elégséges részjegy.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: max 50% zárthelyik eredménye, min 50% vizsga eredménye
Pótlási lehetőségek: 
Mindkét félévközi zárthelyi egyszer pótolható a szorgalmi időszakban. Az elégtelen részjegy egyszer javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt igény szerint szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004. (magyar kiadás előkészületben)
Szász Gábor: Matematika II, III, Tankönyvkiadó 1989.
Matematikai Feladatgyűjtemény II, III, IV, Műegyetemi Kiadó 1993, 1993, 1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szász Domokos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: