BMETE90MX49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Dinamikus modellek a közgazdaságtanban 2
A tárgy angol címe: 
Dynamic Models in Economics 2
A tárgy rövid címe: 
DinModKözgazd2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90MX34
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
DinModKözgazd
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.12.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Dinamikai modellekre vonatkozó alapvető ismeretek, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Folytonos és diszkrét, determinisztikus és sztochasztikus dinamikus modellek elemzése a Mathematica programmal. GTK Közgazd. MSc kötelező
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Differenciaegyenletek megoldása. Nemlineáris közönséges differenciálegyenletrendszerek szimbolikus és numerikus megoldása. El ső integrál. A
stabilitáselmélet elemei. Stabilizáció. Ábrázolás, szimbolikus és numerikus megoldás a Mathematica programmal. Perio dikus megoldások. Beavatkozási lehetőségek és hatásaik. Leontief, Walras, Goodwin stb. modelljei, Ramsey modellje. Sztochasztikus modellek feli rása és elemzése. Véletlenszámgenerálás, szimuláció. Klaszteranalizis. Midnenütt: az eredmények közgazdasági jelentése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A vizsgára egy nagyobb irásbeli dolgozat készitendő.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan, zárthelyik előtt, levélben is.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Buda
Szili, L., Tóth, J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,1996.
Hatvani L., Krisztin T., Makay G.: Dinamikus modellek a közgazdaságban, Polygon, Szeged, 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
9
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: