BMETE90MX51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diiferenciálegyenletek alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of Differential Equations
1
2
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Moson Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.11.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az egy- és többváltozós függvények analízise, sorfejtések, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Mechatronika MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Közönséges differenciálegyenletek kezdetiértékproblémái valamint a kapcsolódó numerikus eljárások. Egyensúlyi helyzetek, peri odikus megoldások. Stabilitás, aszimptotikus stabilitás. Ljapunov-féle első és második módszer. Trigonometrikus sorfejtés mint koordinátázás Hilbert-
térben. Állandó együtthatós homogén és inhomogén lineáris rendszerek, magasabbrendű egyenletek tárgyalása a rendszertechnikai és szabályozáselméleti alkalmazások tartalmi és szaknyelvi kívánalmainak megfelelően. Laplace-, Fourier- és Z-transzformált. Másodrendű parciális differenciálegyenletek kezdeti- és peremértékproblémái.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok elkészítése,beadása és 2 zárthelyi dolgozat sikeres megtírása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente, igény szerint gyakrabban is.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth János – Simon L. Péter: Differenciálegyenletek – Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TypoTeX, 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Moson Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: