BMETE92AF36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítási módszerek a fizikában 2
A tárgy angol címe: 
Mathematical Methods in Physics 2
4
2
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy, a szigorú matematikai levezetések mellőzésével, fizikai példákra alapozva vezet be a fizikusok által már a Kísérleti fizika 1-2 tárgyakban is használt számítási módszerekbe. A tárgy célja a számítási készség fejlesztése, illetve a matematikai módszerek fizikai alkalm azása. Az előadások
1/4-ében problémák megoldását mutatja be az előadó (vagy a gyakorlatvezetők valamelyike). A gyakorlatok során a hallgatók előre k iadott, ill. a gyakorlaton kapott feladatok megoldását mutatják be.

Tematika: Nem derékszögű koordináta rendszerek: kovariáns, kontravariáns műveletek, transzformáció, Henger -, gömbi koordináta-rendszerek, deriváltak; Lineáris algebra: bázistér, duális tér, Önadjungált, unitér, szimmetrikus operátorok, hasonlósági transzfo rmáció, invariánsok, hasonló mátrixok, mátrix polinomja, mátrix függvények, egyszerű struktúrájú mátrixok, spektrálfelbontás; Komplex függvénytan alapjai: Pólusok osztályozása, reziduumtétel, kontúrintegrálok, vágások; Disztribúciók: disztribúciók, Dirac-delta, műveletek; Fourier-transzformáció és alkalmazásai: Fourier-sor, Fourier-, Laplace-transzformáció, konvolúció transzformáltja, lineáris differenciál egyenletek, Green-függvény; Differenciálegyenletek: Szinguláris pontok, Green-függvény, parciális differenciál egyenletek, Laplace-, Poisson-egyenlet, Hullámegyenlet, megoldásuk, Ljapunov-stabilitás, közelítő megoldások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok, zárthelyik
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gnädig Péter: Vektorszámítás I-III. (ELTE)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: