BMETE92AX50

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Introduction to Programing Matlab for Engineers
A tárgy rövid címe: 
BevMatlabProg
0
0
2
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE92MC14, BMETE92AM43
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Róbert
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tanársegéd
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.10.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika A1, A2, A3 vagy annak megfelelő bevezető analízis és lineáris algebrai ismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse egy számos területen (szimbolikus és numerikus számolások, szimuláció, ábrázolás, prezentáció stb.) rendkívül hatékony eszközzel, a Matlab programmal, amely a hallgatók későbbi kutató munkájában is jól használható majd.


A részletes tematika: A Matlab mint numerikus kalkulátor. Vektorok megadása, vektorműveletek beépített függvényekkel. Mátrixok kezelése. Tömbök logikai indexelése. Saját függvények definiálása, az editor beépített debuggerének használata. Ciklusszervezés és logikai műveletek Matlabban. A Matlab használata szimbolikus kalkulátorként: határértékszámítás, deriválás és integrálás. A lebegőpontos számábrázolás következményei, a számábrázolás pontossága, hibaterjedés a műveletek elvégzése során. A lineáris egyenletrendszerek megoldása Matlabban, az együtthatómátrix tulajdonságainak kihasználása: háromszög-mátrixok, szimmetrikus pozitív definit mátrixok, ritka mátrixok. A megoldások pontosságának becslése a kondíciószám segítségével, túl- és alulhatározott rendszerek megoldása. Polinominterpoláció a Matlabbal, paraméterek illesztése, loglog-skála használata. Nemlineáris egyenletek megoldása. Külső adatok importálása: fájlok kezelése, szövegfájlok exportja, importja, módosítása és feldolgozása, Excel-fájlok importja és kezelése, statisztika készítése. A statisztikai alapok Matlabbal, statisztikai próbák alkalmazása illeszkedésvizsgálatra, függetlenségvizsgálatra. A véletlen számok generálásának korlátai. A Matlab grafikai lehetőségei: ábrák, diagramok, hisztogramok készítése és exportálása. Képek beolvasása, tárolásuk és módosításuk. Képek feldolgozása: kontúrok felismerése, objektumok leszámolása.A publish funkció használata, prezentáció és dokumentáció készítése. A közönséges differenciálegyenletek megoldása Matlabbal, a merev egyenletrendszerek kezelése. Magasabb rendű egyenletek megoldásának módszere. Az egyensúlyi helyzetek típusai, stabilitásvizsgálat.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi megírása és házi feladatok beadása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
A pótlási héten lehetséges a zárthelyik pótlása és javítása.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Ledeczky, M. Fitzpatrick: Computer Programming with MATLAB.
Stoyan Gisbert: Matlab (frissített kiadás), Typotex 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Sáfár Orsolya
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós