BMETE94MM14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to Riemannian Geometry and Morse Theory
A tárgy rövid címe: 
BevezetésARiemannGeometriába
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94MM00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Differenciálgeometria és topológia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.19
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.05.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálgeometria és topológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Riemann-metrika, Riemann-féle sokaság, Riemann-féle részsokaság, szubmerzió
2. Levi–Civitá-konnexió, kovariáns derivált, párhuzamos eltolás
3. Geodétikus, exponenciális leképezés, Riemann-féle sokaság mint metrikus tér
4. Teljes Riemann-féle sokaság, a Hopf–Rinow-tétel, vágási hely
5. Görbületi tenzor, Bianchi-azonosság, metszet-görbület, Ricci-görbület, skalár-görbület
6. Az ivhossz első és második variációja, Jacobi-mezők
7. Gauss-lemma, konjugált pontok
8. Állandó görbületű terek, a Cartan–Hadamard-tétel
9. Függvények kritikus pontjai, Sard tétele
10. Hesse-mátrix, Morse-függvény, Morse-egyenlőtlenségek
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele két zh egyenként min. 40%-os teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga. A végeredménybe 40%-ban beszámít a félévközi zh-kon elért eredmény
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gallot, ⁠Hulin, ⁠Lafontaine: Riemannian Geometry, Springer 1993
J. Milnor: Morse theory, Princeton University Press 1963
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos