Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika K3M
2. A tárgy angol címe Physics K3M
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. László István beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.02.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.02.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mechanika, elektromosságtan, vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás elemei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VEK Környezetmérnöki MSc Szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A relativitáselmélet alapjai: A Galilei-transzformáció é a relativitás elve az elektromágnességtanban. A Lorentz-transzformáció. Távolság és időmérés, sebességtranszformáció. A relativisztikus sebesség, tömeg, energia, impulzus és mozgásegyenlet fogalma. Bevezetés az atomfizikába: A hőmérsékleti sugárzás, fotoeffektus, Compton-effektus. A Bohr-modell. Részecskék hullámszerű viselkedése. A kvantummechanika posztulátumai. Kötött mikrorészecskék állapotának leírása, a stacionárius Schrödinger-egyenlet és megoldása egyszerűbb esetekben. A hidrogénatom. A Pauli elv, az atomok elektronszerkezete. Fény és anyag kölcsönhatása. A lézer és alkalmazásai. A szilárdtest-fizika alapjai: A szilárdtestek felépítése é tulajdonságai. A sávelmélet alapjai, vezetők, szigetelők és félvezetők. Az elektronvezetés jellemzői: töltéshordozó-koncentráció és mozgékonyság, Hall-effektus. Vezetők fajlagos ellenállása, a szupravezetés. Szennyezéses vezetés, n- és p-típusú félvezetők. Szilárdtestfizikai eszközök. Az atommagfizika alapjai: Az atommag tulajdonságai, kötési energia. A spontán magátalakulások, gamma- béta-, alfa-sugárzás, maghasadás. Magmodellek, magreakciók. Hasadási láncreakció, hasadási reaktor. A magfúzió.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Írásbeli vizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, megajánlott jeggyel. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Előzetes megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Budó Ágoston, Mátrai Tibor: Kísérleti Fizika III. kötet, Tankönyvkiadó Budapest
László István: Mikrofizikai alapok, I-II kötet, LSI ATSZ kiadó, Budapest 1988
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
64
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. László István
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kertész János