Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés az elméleti plazmafizikába
2. A tárgy angol címe Introduction to Theoretical Plasma Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE805403 Fúiós plazmafizika, BMETE805312 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.02.19. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.04.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
vektorszámítás, differenciálegyenletek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK mérnök-fizikus szak KA és OP moduljának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
- Statisztikus fizikai alapok, az eloszlásfüggvény. Az ütközési operátor: Boltzmann és Landau operátor. Boltzmann-egyenlet, Vlaszov-egyenlet. - Coulomb-ütközések, Debye-árnyékolás, plazmaparaméter. - A kinetikus egyenlet momentumai, a lezárás problematikája. - Ideális folyadékok: az Euler-egyenlet, lamináris és potenciáláramlás. - Viszkózus folyadékok: a Navier-Stokes egyenlet. - Hullámok közönséges folyadékokban és ideális magnetofolyadékokban. - Magnetohidrodinamikai rendszerek egyensúlya és stabilitása. - Magnetohidrodinamikai rendszerek instabilitásai: MHD instabilitások és Landau-csillapodás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szeint
14. Konzultációs lehetőségek
előzetes egyeztetés után
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Veres Gábor: Magashőmérsékletű plazmafizka alapjai (jegyzet)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Veres Gábor
tudományos főmunkatárs
KFKI RMKI
Dr. Bencze Attila
tudományos munkatárs
KFKI RMKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László