Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Evolúciós pszichológia
2. A tárgy angol címe Evolutionary Psychology
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BevKogTud
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Jakab Zoltán beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.05.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.11.03.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Bevezetés a kognitív tudományba
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Evolúciós tudományok hierarchiája, a darwini örökség pszichológiai sorsa. Az adaptáció fogalma. Moduláris és vezérelveket kie melő evolúciós pszichológiai modellek. Az emberré válás és a mai ember architektúrája. Szexuális és természetes kiválasztás. Kulturális sokfélesé g és evolúció. Evolúciós fejlődés és kulturális változás. A fő témakörök: 1. A törzsfejlődés egységei és mechanizmusai: csoport, egyed, gén, mém, 2. Szexuális szelekció: párválasztás állatoknál és az emberi párválasztási stratégiák 3. Fejlődés és öröklődés 4. Társas fejlődés, rokonviszonyok és konfliktus. Reciprocitás, csoportviselkedés, együttműködés, versengés. Játékelmélet és evolúció. 5. Gondolkodás, megismerés, és mentális reprezentáció törzsfejlődési szempontból 6. A nyelv és kommunikáció evolúciója 7. Az érzelmek és érzelmi zavarok törzsfejlődési kérdései 8. Kultúra és evolúció
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Bp.: Osiris 2001
Pléh Cs. Csányi V. és Bereczkei T. (2001, szerk): Lélek és evolúció. Budapest, Osiris
Tomasello, M. (2002): A kultúra keletkezése. Budapest: Osiris
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pléh Csaba
egyetemi tanár
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Pléh Csaba