Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nyelvi megértés és produkció
2. A tárgy angol címe Language Understanding and Production
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lukács Ágnes beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.04.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus alapvető célja, hogy a diákokat megismertesse a nyelvi megértés és produkció folyamatainak mai pszicholingvisztikai elméleteivel és az ezek kutatásában használatos módszerekkel. A moduláris és interakciós felfogás elméleti kettősségéből indulunk ki, és áttekin tjük, hogy ezeket a megközelítéseket milyen viselkedési és neurobiológiai kísérleti eredmények támogatják. A megértésnél és a produkciónál is különleges szerepben tárgyaljuk a lexikon, a morfológia és a mondat szintjeit, mint a tudás alapú és adat alapú folyamatok interakciós felületeit. A produkcióban a hezitációs módszereken és a nyelvbotláselemzésén túl kitérünk a soktényezős modellek társalgási beágyazására is.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gernsbacher, J. (ed., 1996): Handbook of psycholingusitics. Erlbaum
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lukács Ágnes
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály