Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Elmefilozófia
2. A tárgy angol címe Philosophy of Mind
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Jakab Zoltán beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.04.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Introduction to Cognitive Science - Bevezetés a kognitív tudományba
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
(1) Az elme természete. Behaviorozmus, azonosságelmélet, funkcionalizmus, dualizmus, eliminatív materializmus. (2) Mentális reprezentáció. Intencionalitás - eredeti és másodlagos. A képviseleti tartalom elméletei: hordozók és kognitív architektúrák. Szignifikancia. Az externalizmus-internalizmus vita (3) Gép és elme. Az elme komputációs elmélete; a szimbolista-konnekcionista vita. A kínai szoba gondolatkísérlet és jelentősége (4) Mentális okozás. Funkcionalizmus és rendhagyó monizmus. A kizárási probléma. J. Kim és N. Block vitája a funkcionalizmusr ól. (5) Tudat. Fenomenális és hozzáférési tudat; éntudat. A fenomenális tudat "nehéz problémája". A tudásargumentum, a magyarázati űr, és egyéb érvek a materialista elmefelfogás ellen. Válaszok: a képesség-hipotézis, dualizmus, fenomenális fogalmak. A fenomenális tudat kognitív- reprezentációs magyarázatai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Chalmers, Philosophy of Mind. OUP, 2002.
Bennett, Dennett, Hacker & Searle, Neuroscience and Philosophy. Columbia University Press, 2009.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Jakab Zoltán
adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály