Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diplomamunka-előkészítés
2. A tárgy angol címe Preparatory Course for Master's Thesis
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 12 + 0 f Kredit 12
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
-
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A hallgatók választott témavezetővel dolgoznak, kiválasztják diplomamunkájuk témáját, tanulmányozzák a szakirodalmat, és pilot-kísérleteket végeznek, a téma kivitelezhetőségét vizsgálják. A A kurzus végére határozott tervük lesz a következő félévben elkészítendő di plomamunka témájáról, szerkezetéről, és az adatgyűjtés pontos módjáról. Students work with a chosen supervisor to select a research topic for their dissertations. They study the relevant literature and carry out pilot- studies to test whether their plans are practicable. By the end of the course students will have a research proposal detailing the topic and structure of their dissertations and the methods of data collection.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Szakirodalommal ismerkedés, felderítő kutatómunka. Diplomamunka vázlatának elkészítése. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A témavezetővel előre egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Témánként változó folyóirat közlemények és konferenciakiadványok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
168
16.2 Félévközi felkészülés órákra
142
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
50
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
360
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
360
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr Babarczy Anna
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály