Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomenergetikai alapismertek
2. A tárgy angol címe Basics of Atomenergetics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 2 + 0 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AE00 MagNeutronFiz MűszakiHőtan
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Csom Gyula beosztása prof. emeritus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.04.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.05.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika, fizika, mag- és neutronfizika, mechanika, műszaki hőtan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnök szakának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Előadás: Az atomenergetika története napjainkig. Reaktorfizikai alapok: sokszorozási tényező, kritikusság feltétele, kritikus tömeg; reaktivitás; homogén, heterogén reaktorok; neutronfluxus-eloszlás a reaktorban; reaktorkinetikai alapok, reaktorszabályozás; üzemanyagkiégés, kiégett üzemanyag összetétele, reaktormérgezettség. Reaktortechnikai alapok: a reaktor szerkezeti felépítése, reaktortípusok; fűtőelem, fűtőelemköteg, aktív zóna, reaktortartály, szabályozási megoldások. A reaktor hőtechnikájának alapjai: A teljesítménysűrűség és annak térbeli eloszlása a reaktorban; reaktorhűtés, hőmérséklet-eloszlások, remanens hő. Sugárvédelmi alapok: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás, biológiai védelem, a radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetre és a különböző anyagokra. Az atomerőmű felépítése és berendezése: Az atomerőmű típusai és lehetséges hőkapcsolási sémái; a primer és a szekunder köri főberendezések; a VVER-440-nel épített atomerőmű fő jellemzői, konténment. Az atomerőművek nukleáris biztonsága: a nukleáris biztonságot meghatározó tervezési és üzemeltetési jellemzők; a belső (inher ens) biztonság jelentése; mélységi védelem, műszaki gátak. Nagy atomerőmű-balesetek. Az atomerőművek környezeti hatásai: folyékony, légnemű kibocsátások, radioaktívhulladék-menedzsment. Az atomerőművi villamosenergia-termelés gazdaságossága: az egységköltség és annak belső szerkezete; az atomerőmű és az ellátásbiztonság kapcsolata. Az atomerőmű helye az együttműködő villamosenergia-rendszerben. Az atomenergia-rendszer felépítése és fő elemei. Gyakorlat: Reaktorfizikai számítások: sokszorozási tényező, reaktivitás, neutronfluxus, kétszerezési idő, konverziós tényező, xenonmérgez ettség számítása. Hőtechnikai számítások: teljesítménysűrűség (térfogati, felületi, lineáris), hőmérséklet-eloszlás, remanens hő számítása. Sugárvédelmi számítások: felezési vastagság, felezési felületi sűrűség meghatározása, dozimetriai számítások. Villamosenergia-egységköltség számítása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Félévközi zárthelyik száma: 3 vizsga-
időszakban
Aláírás: Igazolatlan hiányzások száma<3Zh1>1, Zh2>1, Zh3>1Félévközi jegy: (Zh1+Zh2+Zh3)/3
13. Pótlási lehetőségek
Pótlás és javítás: a zárthelyit követő 2. héten (legkésőbb)
14. Konzultációs lehetőségek
Minden héten egy adott időpont kerül kijelölésre.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. kötet: A reaktorfizika és –technika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 1997
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II. kötet: Energetikai reaktorok üzemtana I. és II. rész, Műegyetemi Kiadó, 2005
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
70
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
5
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
155
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Csom Gyula
prof. emeritus
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba