Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Reaktortechnika alapjai
2. A tárgy angol címe Introduction to Reactor Technology
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Fehér Sándor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.06.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.08.31.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fizika, magfizika, reaktorfizika, termohidraulika, sugárvédelem
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Az Energetikai mérnök mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az energetikai és kutatóreaktorok reaktorfizikai, hőtechnikai és anyagtechnológiai jellemzői és azok összevont elemzése. A reaktorfizikai és hőtechnikai folyamatok kapcsolata. Az atomreaktor mint sugár- és energiaforrás. Az atomreaktor szabályozásának és műszerezésének sajátosságai. A nukleáris biztonság feltételei. A különböző atomreaktor-típusok és azok elemzése az előző jellemzők szempontjából. Atomerőmű- generációk. A kereskedelmi forgalomban lévő 3. generációs atomerőművek felépítése és legfontosabb jellegzetességeik. A 4. gen erációs atomerőművek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyik vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana I. – A reaktorfizika és -technika alapjai c. tankönyv vonatkozó fejezetei,
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana II. – Az energetikai atomreaktorok üzemtana c. tankönyv vonatkozó fejezetei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
8
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Fehér Sándor
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba