Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Transzportelmélet alapjai
2. A tárgy angol címe Introduction to Transport Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Reaktorfizika
4.2 Termohidraulika
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Makai Mihály beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Reaktorfizika, statisztikus fizika, termohidraulika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizikus mesterképzés (Msc) kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Statisztikus fizika alapok. Klasszikus leírás, kvantumos leírás. Fázistér, konfigurációs tér, állapottér. Állapotegyenlet. Au tonóm rendszerek viselkedése.. 2. Stabilitás. Mérés. Kölcsönhatások jellemzése. Megfigyelhető mennyiségek. Lineáris válasz. 3. Boltzmann-féle transzportegyenlet. Statisztikai leírás. Maszter-egyenlet. Kolmogorov-egyenletek. Megmaradó mennyiségek. Hidrodinamikai egyenletek. 4. Transzport jelenségek. A Boltzmann-egyenlet megoldásai. Hilbert-sorfejtés, Chapman-Enskog- módszer. 5. Koordinátázás. Aszimptotikus elmélet. 6. Az egyensúlyi eloszlás. Hidrodinamikai egyenletek korrekciója: statisztikus dinamika modell. Információelmélet. Entrópia d efiníciók. 7. Numerikus módszerek. Sn módszer, Pn módszer.. 8. Monte-Carlo-módszer. Molekuláris dinamika. 9. A neutronszórás alapjai. Anyagvizsgálat neutronokkal. 10. A közelítő módszerek minősítése. Egyenlet szimmetriái. Eljárások. 11. A plazma fizika alapegyenletei. 12. Kísérleti technikák: neutronspektroszkópia, pordiffrakció, kisszögű szórás, radiográfia.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házidolgozat vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
megbeszélés szerint
14. Konzultációs lehetőségek
megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- J. J. Duderstadt, W. R. Martin: Transport Theory, Wiley, 1979
- K. Huang: Statistical Mechanics, Wiley, 1963
- G. I. Bell, S. Glasstone: Nuclear Reactor Theory, Van Nostrand Reinhold, New York, 1970
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
24
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Makai Mihály
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba