Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Sugárvédelem 2
2. A tárgy angol címe Radiation Protection 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zagyvai Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.05.08. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.06.09.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Nukleáris fizika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A fizikai és biológiai dózisfogalmak részletes elemzése (KERMA és elnyelt dózis, egyenértékdózis és effektív dózis sztochasztikus ha tások értékelésére). Dózis/kockázat-alapú sugárvédelmi szabályzási rendszer. Magyarországi és nemzetközi szabályozás. A külső dózis- és dózisteljesítmény mérési elve és kivitelezése, eszközei, a mérések kiértékelése. A belső sugárterhelés számítása. A belső sug árterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások – egésztest- és résztestszámlálás, környezeti analízis. Környezeti és biológiai minták instrumentális analízise. Igen kis aktivitások mérési sajátosságai. A mérési érzékenység meghatározása a mérési bizonytalansá gból kiindulva. Hibaterjedési számítások alkalmazásai. Alkalmazott gamma-spektrometria, kalibrációs függvények, tervezőprogramok. Környezeti és biológiai minták analízise mintavétellel és mintafeldolgozással. Mintavételi rendszerek működési elve, szűrők gyűjtési egyenletei. Rado nanalízis – radongáz, aeroszolhoz kötött radon-leányelemek, vízben oldott radon elemzési módszerei. Környezeti radioaktivitás meghatározása radon jelenlétében. Laboratóriumi projektek a félév 2. felében: környezeti monitorozás, egésztest-számlálás, építőanyagok vizsgálata
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kötelező részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon, jegyzőkönyvek készítése vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
laboratóriumi pótnap az utolsó oktatási héten
14. Konzultációs lehetőségek
az előadások után, a laboratóriumi gyakorlatokon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
letölthető pdf vetített előadásanyag az NTI weboldaláról
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
16
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
24
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zagyvai Péter
egyetemi docens
NTI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba