Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nukleáris medicina
2. A tárgy angol címe Nuclear Medicine
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 1 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 OrvosiKépalk
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Czifrus Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.03.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.04.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Atom és molekulafizika, sugárvédelem1
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy rövid tematikája a következőképpen foglalható össze: A nukleáris medicina módszereinek rövid, összefoglaló, történeti elemeket is tartalmazó áttekintése; magfizikai folyamatok, kölcsönhatási mechanizmusok összefoglalása. A gamma-kamera (Anger-kamera) működési elve, szcintillációs anyagok, fotomultiplierek, a gamma-kamera megvalósítási módjai, kollimációs technikák. Izotópdiagnosztika gamma-kamerás síkleképezéssel: alkalmazott forrástípusok, hatásfok, elérhető képparaméterek, zajforrások, vizsgálati célok. A SPECT elve, k ivitelezésének módjai, képminőséget befolyásoló tényezők, alkalmazási irányok. A PET elve, kivitelezésének módjai, képminőséget befolyásoló tényezők , alkalmazási irányok. A PET alkalmazásához szükséges izotópok előállítása gyorsítókban, az izotópok bemérése, használatra történő előkészítése. A SPECT és PET CT-vel való kombinálhatósága, ennek előnyei, elérhető képjellemzők. Képrekonstruciós módszerek, alkalmazhatóságuk, előnyök, hátr ányok. PET/SPECT berendezések modellezése Monte Carlo módszerrel. Páciens dózis és dózisellenőrzés. Sugárvédelem az izotópdiagnosztikában, baleseti eljárások.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
M. N. Wernick and J. N. Aarsvold, Emission Tomography: The Fundamentals of PET and SPECT. Elsevier 2004
D. L. Bailey et al. Positron Emission Tomography. Springer-Verlag London Limited 2005
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
8
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba