Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Termohidraulika és reaktorbiztonság
2. A tárgy angol címe Thermal-Hydraulics and Reactor Safety
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AE03, BMETE80AF12
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Fizikai és matematikai alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Ez a tárgy a Villamosmérnök MSc szak Nukleáris Rendszertechnika mellékszakirány egyik tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja, hogy bevezetést adjon az atomerőművekhez kapcsolódó alapvető mérnöki ismeretekbe. A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál. Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban. A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjell emzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása. A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR. Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek. A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása. A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása. Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek. A TMI-2, a csernobili és a fukushimai atomerőmű balesetének előzményei, feltételei, okai, lefolyása, termohidraulikai folyamatai és következményei. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar termohidraulikai folyamatai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az előadások és gyakorlatok során a jelenléti követelmények teljesítése. 1 zárthelyi solgozat sikeres teljesítése. vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga, melynek pontszáma 70%-ban, míg a félévközi zárthelyi 30%-ban számít bele az érdemjegy kialakításába.
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ előírásai szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az előadó órai vázlatai és fóliái; N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990.
L.S. Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
Dr. Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, Pauker Kiadó, 1997, 2004, 2013
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs