Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Analízis 2 informatikusoknak
2. A tárgy angol címe Analysis 2 for Informaticians
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 2 + 0 v Kredit 7
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX04 Analízis1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Fritz Józsefné dr. beosztása egy. docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.03.10. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
matematikai analízis alapfogalmai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Műszaki Informatikus Szak kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Differenciálegyenletek: szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabbrendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek 2. Sorok: Numerikus sorok konvergencia kritériumai Hatványsorok, Taylor sor 3. Többváltozós függvények: Határérték, folytonosság Differenciálhatóság, iránymenti derivált, láncszabály Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Integrál transzformáció, Jacobi mátrix 4. Komplex függvénytan: Komplex függvények folytonossága, regularitása Cauchy-Riemann parciális differenciálegyenletek Komplex változós elemi függvények értékeinek kiszámítása Komplex vonalintegrál. Cauchy-Goursat integráltétel és következményei Reguláris komplex függvény és deriváltjainak integrál-előállításai (Cauchy integrál-formulák)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 ZH, eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie, a 2 ZH átlagának min. 40%-nak kell lennie. vizsga-
időszakban
Vizsga TVSz szerint
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
előre meghirdetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az előadók által készített segédletek a szorgalmi időszakban a TIGRA másolóban elérhetők,
esetleg az előadáson megbeszélt módon a hálózatról letölthetők.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
26
16.3 Felkészülés zárthelyire
46
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
210
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Fritz Józsefné dr.
egy. docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes