Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika A3 építőmérnököknek
2. A tárgy angol címe Mathematics A3 for Civil Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 Matematika A2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Fritz József beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.04.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.05.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, függvénysorok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kötelező alaptárgy az Építőmérnöki Kar képzéseiben
11. A tárgy részletes tematikája
Görbék és felületek differenciálgeometriája Skalár- és vektormezők Potenciálelmélet Differenciálegyenletek osztályozása A másodrendű lineáris differenciálegyenlet Nemlineáris differenciálegyenletek Lineáris differenciálegyenlet rendszerek A valószínűség fogalma Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása Folytonos eloszlású valószínűségi változók Kétdimenziós eloszlások, korreláció és regresszió Statisztikai alapfogalmak
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyik megírása min. 40%-os eredménnyel vizsga-
időszakban
Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: max 50% zárthelyik eredménye, min 50% vizsga eredménye
13. Pótlási lehetőségek
A félévközi zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók
14. Konzultációs lehetőségek
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004. (magyar kiadás előkészületben)
Szász Gábor: Matematika II. Tankönyvkiadó 1989.
Farkas Miklós: Matematika VI, VII, VIII. Tankönyvkiadó 1993.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
26
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Barabás Béla
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
Dr. Simon Károly
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szász Domokos