Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika EP2
2. A tárgy angol címe Mathematics EP2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Barabás Béla beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.03.19. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.04.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika Ep1
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Építészmérnöki szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
- Komplex számok, összeadás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás. - Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. - Közönséges elsőrendű szeparálható differenciálegyenlet. - Közönséges elsőrendű lineáris differenciálegyenlet. - Közönséges másodrendű állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet. - Kétváltozós függvények szemléltetése - Kétváltozós függvénnyel megadott felület érintősíkja. - Kétváltozós függvény parciális deriváltjai. - Kétváltozós függvény iránymenti deriváltja. - Kétváltozós függvény szélsőértéke - Kettősintegrál fogalma, kiszámítása, alkalmazásai. - Görbe megadása - Görbe érintővektora, kísérő triéder. - Sebesség, gyorsulás. - Görbe görbülete. - Görbedarab ívhossza.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
4 zh vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
hetente kétszer a Matematika Intézet szervezésében
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Thomas: Kalkulus
Bólyai sorozat megfelelő kötetei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
6
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Barabás Béla
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint