Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
2. A tárgy angol címe Applications of Multi-Variable Functions in Engineer Working
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX00 MatematikaA1a
4.2 BMETE90AX01 MatematikaA1b
4.3 BMETE90AX04 Analízis1
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szilágyi Brigitta beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.09.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.10.06.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Egyváltozós analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elmélyíti, kiegészíti a MatematikaA2 anyagát, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra. Numerikus módszerek. A BME-n minden évben megrendezésre kerülő matematika versenyre való felkészülés, feladatmegoldó technikák tanulása. Témakörök: a MatematikaA2 témakörei kibővítve, például: függvénysorok pontonkénti illetve egyenletes konvergenciája, hatványsorok, lineáris differenciaegyenletek , Fibonacci-számok, a sorfejtés módszerei és alkalmazásai, lineáris algebra: mátrixalgebra, lineáris leképezések, tenzorok, ortogonális csoport, főtengely- transzformáció, Sylvester tétele, kvadratikus formák.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Hetente egy alkalommal két óra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Meyberg-Vachenauer: Höhere Mathematik 2, Springer
A félév folyamán kiadott anyagok, feladatsorok
Thomas-féle kalkulus
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Szilágyi Brigitta
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. G. Horváth Ákos