Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Valószínűségszámítás és statisztika mérnöki alkalmazásai 1
2. A tárgy angol címe Applications of Probability Theory and Statistics in Engineering 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 MatematikaA2a
4.2 BMETE90AX03 MatematikaA2b
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Lángné Dr. Lázi Márta beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.09.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.10.06.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy azon mérnök hallgatók számára ajánlott, akik reguláris keretek között nem sajátítják el a valószínűségszámítás és a statisztika alapjait. Ebben kívánunk nekik segítséget nyújtani, nagy hangsúlyt fordítva a mérnöki gyakorlatban előforduló alkalmmazásokra (mérés, kiértékelés, hibaszámítás). Főbb témakörök: A valószínűség fogalma, feltételes valószínűség, események függetlensége Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása, Folytonos eloszlású valószínűségi változók, Eloszlások paraméterei (várható érték, módusz, medián, szórásnégyzet, szórás) Kétdimenziós eloszlások, korreláció és regresszió, Statisztikai alapfogalmak Számítógépes szimuláció és alkalmazások
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Hetente egy alkalommal két óra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az órákon kiadott anyagok, feladatlapok
Szász Gábor: Matematika III., Nemzeti Tankönyvkiadó
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Lángné Dr. Lázi Márta
egyetemi docens
Analízis Tanszék
Dr. Szilágyi Brigitta
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós