Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lineáris algebra
2. A tárgy angol címe Linear Algebra
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Horváth Erzsébet beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.10.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.11.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematikus és Fizikus BSc szakok kötelező tárgya, választható tárgy mérnökszakos hallgatóknak.
11. A tárgy részletes tematikája
Komplex számok, polinomok, mátrixok, determináns, lineáris egyenletrendszerek. Vektorterek, bázis, dimenzió, koordinátázás. Direkt felbontás, faktortér, tenzorszorzat, duális tér. Lineáris operátorok és transzformációk. Báziscsere. Skaláris és vektoriális szorzat. Sajátérték, sajátvektor. Jordan-féle normálalak, mátrixfüggvények. Bilineáris függvények és kvadratikus alakok. Euklideszi terek. Önadjungált, unitér, ortogonális, szimmetrikus, normális transzformációk. Főtengelytétel. Felbontási tételek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati jegy megszerzése. vizsga-
időszakban
Írásbeli és szóbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A vizsgák előtt, igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Horváth Erzsébet: Lineáris algebra, Műegyetemi Kiadó, 1995. 45021. számú jegyzet.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
50
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Horváth Erzsébet
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Rónyai Lajos