Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Programozási feladat 1
2. A tárgy angol címe Programming Project 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM08 Informatika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wettl Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.01.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.09.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Informatika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja, hogy a korábban megszerzett informatikai ismereteket szinten tartsa, illetve elmélyítse. A problémának az Informatika 1 tárgyban tanultakra kell épülnie. A probléma lehet tisztán informatikai tartalmú, de kapcsolódhat az első félévben tanult matematikai ismeretek valamelyikéhez is. A félév folyamán a hallgatónak egy maga által választott, az intézet által kitűzött problémát kell megoldania. A félév végén egy rövid, néhány perces demonstráción kell a működő programot bemutatnia az évfolyam többi hallgatója és a témavezető oktatók előtt, egyúttal át kell adnia a dokumentált programkódot, és a problémáról és annak megoldásáról írt rövid dolgozatot . Ütemterv: (1) A hallgató a félév első két hetében az intézet által kitűzött problémák közül választ egyet. A hallgatónak lehe tősége van arra is, hogy saját problémajavaslattal jelentkezzen, ami ha megfelelő, felvehető a kitűzött problémák közé. (2) A hallgatónak a harmadik hét végéig fel kell vennie a kapcsolatot a feladat témavezető oktatójával. (3) Legkésőbb öt héttel a félév vége előtt el kell készülni a programmal, és a róla írt dolgozattal. (4) A következő két hétben a témavezető oktató áttekinti a megoldást és javaslatokat tesz a hibák kijavítására. (5) Előre kijelölt időpontban, de legkésőbb 2 héttel a félév vége előtt a hallgató egy rövid, néhány perces előadásban ismerteti a megoldandó feladatot, és a saját, már kijavított megoldását.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az elkészült program minősége alapján vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően
14. Konzultációs lehetőségek
A témavezető oktatóval előre megadott időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
70
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
20
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wettl Ferenc
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos