Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe JAVA és WEB programozás
2. A tárgy angol címe JAVA and WEB programming
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM09 Informatika2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.01.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.09.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Informatika elemei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Dinamikus weboldalak vezérlése JAVAScriptben. Weboldalba ágyazott egyedi célú JAVA kisalkalmazások. Többnézetű weboldal-fejlesztés (a telepített plugin-ek kihasználása, képek nélküli verzió, böngészőfüggetlen weboldalfejlesztés, nyomtatóbarát weboldal...) Megjelenítési témák. Tipográfiai korlátok és lehetőségek a web-en. Interaktív oldalak készítése. w3c szabványok, (HTML, XHTML, XML, MATHML, CSS2...), validálás. A weboldal téglalapokra osztása (framek, táblázatok, css2-presentation) Állapot tárolása a lekérések között: kliens oldalon (cookie) szerver oldalon (session). Kommunikáció a kliens és szerveroldalon futó programok között (XML web-szolgáltatások). Szerveroldali szabványok, CGI, FastCGI. Integrált szerveroldali megoldások: PHP, EJB, ASP.NET A nemprogramozók bevonása a tartalom fejlesztésébe (content management framework: DRUPAL, ZOPE). Adatbáziskezelés alapjai, relációs adatmodell. Az SQL nyelv, egy programváltozat (pl. mySQL) megismerése.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Órákon való részvétel, zárthelyi, beadandó projektfeladat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Eckel, B.: Thinking in Java, 4th ed. Prentice-Hall, 2006
Flanagan, D.: JavaScript: The definitive guide, 4th ed., O'Reilly, 2004
Greenspun, P.: Internet Application Workbook, elektronikus jegyzet, MIT
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
16
16.5 Házi feladat elkészítése
32
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon András
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos