Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fejezetek a kategóriaelméletből
2. A tárgy angol címe Lectures on Category Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM02 Algebra 1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
nincs
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Nagy Attila beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.11.03 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2015.05.05
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kategóriaelméleti alapfogalmak
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematikus BSc, MSc, doktori képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
I. Kategóriák további tulajdonságokkal: monoidalitás, szimmetria és fonás, zártság, dualitás. II. Algebrai struktúrák megfogalmazása absztrakt kategóriákban III. Gazdagított kategóriák IV. Bikategóriák és a monádok formális elmélete
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A hetente kitűzésre kerülő házi feladatok min. 33 %-ának helyes megoldása, részvétel az előadások min. 50 %-án vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval megbeszélt formában
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
S. Mc Lane, Categories for the Working Mathematician, Springer 1978.
Michael Barr and Charles Wells, Toposes, Triples and Theories, Springer 2013.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Böhm Gabriella
Tudományos tanácsadó
MTA Wigner Fizikai
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Nagy Attila