Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
2. A tárgy angol címe Introduction to Language Engeneering 2 – Syntax
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Rónyai Lajos beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.03.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Nyelvek és automaták, programozási alapismeretek, minimális valószínűségszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy MSc hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
A természetes nyelvek, főként a magyar feldolgozásának problámái elsősorban mérnöki, megvalósíthatósági szempontból. 1. A természetes nyelvek típusai: izoláló, flektáló, ragozó nyelvek. 2. Többértelműség, a természetes nyelvek alaptulajdonsága. 3. A környezetfüggetlen nyelvtanok alkalmazása a természetes nyelvekre, és annak korlátai. 4. Kétszintű nyelvtanok: rag- és unifikációs nyelvtanok. 5. Mondattan - sorrendi és szabad szórendű szabályok a magyar nyelvben. 6. Igei és névszói kifejezések. 7. Pragmatika és a vonzatok szerepe a szintakszisban. 8. Statisztikai módszerek és korpuszok felhasználása a számítógépes nyelvészetben. 9. Gépi és géppel segített fordítások. 10. Szabály alapú, transzfer alapú, direkt és statisztikai fordítás. 11. A fordítáa minőségi problémái - minősítés módszerei. 12. "Gyenge" nyelvtanok: lapos, lokális és parciális szintaxis, ezek alkalmazásai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Részvétel az órákon. Mintafeladat készítése. Beszámoló egy választott témából. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
A TVSz-ben leírtak szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Farkas Ernő/Naszódi Mátyás: Magyar nyelvű mondatok elemzése természetes nyelvű interfész céljából. SzTAKI-kiadvány, 1993
Naszódi Mátyás: Saját kiadatlan 100 oldalas jegyzetem.
Több magyar és angol nyelvű témába vágó cikk.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
15
16.8 Vizsgafelkészülés
15
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Naszódi Mátyás
nyugdíjas
Vik Számtud És Infoelm Tsz
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos