Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Modális logika
2. A tárgy angol címe Modal Logic
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE911708 MatLogika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Simon András beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.04.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.04.06.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematikai logika, univerzális algebra.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy doktorandusz és felsőbbéves matematikus hallgatóknak.
11. A tárgy részletes tematikája
Propozicionális modális logikák. Kripke-szemantika. Bizonyításelmélet. Módszerek teljesség és eldönthetőség vizsgálatára. Speciális modális logikák: S4, S5, T, bizonyíthatósági logika. Multimodális logikák. Nem-teljességi tételek. Algebrai szemantika: operátoros Bool- algebrák, kanonikus beágyazás, megmaradási tételek. Temporális logikák. Elsőrendű modális logikák, propozicionális és elsőrendű dinamikus logika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok beadása. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga.
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Blackburn, P., de Rijke, M., Venema, Y.: Modal Logic, CUP 2001.
Goldblatt, R.: Logics of Time and Computation, 2nd ed., CSLI, Stanford, 1992.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
8
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
8
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
46
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Simon András
egyetemi adjunktus
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Rónyai Lajos