Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Algoritmuselmélet laboratórium
2. A tárgy angol címe Practical Course in Theory of Algorithms
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE911373 SZIMP3
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wettl Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.12.16. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.15.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Számítógépkezelési alapismeretek, programozás alapjai, C/C++ nyelv alapvető szintaktikája
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy matematikus hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja az Algoritmuselmélet című tárgy során tanult, fejlettebb algoritmusok programozásán keresztül a hallgatók programozási képességeit a megbízható rutinszintre emelni, és otthonosságot biztosítani számukra közepes vagy nagyobb program[rendszer]ekben való gondolkodásra, fejlesztésre. C++ nyelv fejlettebb szintaktikai elemei: referenciatípusok, operátor-túlterhelés, allokációs sémák. Adatszerkezetek programozása. A template típuskonstrukció, programozás template-ek használatával, template osztályok írása. A standard template library használata. Nagyméretű programok írásához szükséges eszközök: függvénykönyvtárak használata és írása. Interfészek definiálása. Gráfok reprezentálása, fejlett gráfalgoritmusok programozása. Algoritmustervezési módszerek a gyakorlatban: mohó algoritmusok, dinamikus programozás. Programozási versenyek és versenyfeladatok típusai Kitekintés a Java programozási nyelv és szoftverfejlesztési környezetre. Grafikus felhasználói felületek programozása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladat, zárthelyik vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ-ben előírtaknak megfelelően a vzsgaidőszak első két hetében.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok
Referenciakönyv C++-hoz, valamint a Standard Template Libraryhez (online elérhető dokumentáció)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Rácz Balázs
doktorandusz
Algebra Tanszék, SZTAKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos