Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Csoportelméleti olvasószeminárium 2.
2. A tárgy angol címe Group theoretical readings seminar 2.
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE911833 Lineáris Algebra
4.2 BMETE91AK00 Lineáris Algebra
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Horváth Erzsébet beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2007.03.09. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2007.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris Algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy matematikus, mérnök-fizikus és doktorandusz hallgatóknak.
11. A tárgy részletes tematikája
Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció. Téma: véges csoportok, valamint az algebra kapcsolódó területei. Pl. Coxeter-csoportok, Lie-típusú csoportok, szimmetrikus csoportok és reprezentációik; permutációcsoportok, Hecke-algebrák, polinomvariánsok, automorfizmus-csoportok. Félévenként változó téma kerül meghirdetésre, a hallgatókkal történő egyeztetés alapján. Egy félév során kb. 12 hallgatói elő adás és a könyvhöz kapcsolódó feladatmegoldás zajlik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Órákon való részvétel, előadás tartása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
21
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
21
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Horváth Erzsébet
egyetemi docens
Algebra Tanszék
Dr. Szőke Magdolna
tudományos munkatárs
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos