Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Számítási módszerek a fizikában 2
2. A tárgy angol címe Mathematical Methods in Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 2 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AF35 SzámMódFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tasnádi Tamás beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy, a szigorú matematikai levezetések mellőzésével, fizikai példákra alapozva vezet be a fizikusok által már a Kísérleti fizika 1-2 tárgyakban is használt számítási módszerekbe. A tárgy célja a számítási készség fejlesztése, illetve a matematikai módszerek fizikai alkalm azása. Az előadások 1/4-ében problémák megoldását mutatja be az előadó (vagy a gyakorlatvezetők valamelyike). A gyakorlatok során a hallgatók előre k iadott, ill. a gyakorlaton kapott feladatok megoldását mutatják be. Tematika: Nem derékszögű koordináta rendszerek: kovariáns, kontravariáns műveletek, transzformáció, Henger -, gömbi koordináta-rendszerek, deriváltak; Lineáris algebra: bázistér, duális tér, Önadjungált, unitér, szimmetrikus operátorok, hasonlósági transzfo rmáció, invariánsok, hasonló mátrixok, mátrix polinomja, mátrix függvények, egyszerű struktúrájú mátrixok, spektrálfelbontás; Komplex függvénytan alapjai: Pólusok osztályozása, reziduumtétel, kontúrintegrálok, vágások; Disztribúciók: disztribúciók, Dirac-delta, műveletek; Fourier-transzformáció és alkalmazásai: Fourier-sor, Fourier-, Laplace-transzformáció, konvolúció transzformáltja, lineáris differenciál egyenletek, Green-függvény; Differenciálegyenletek: Szinguláris pontok, Green-függvény, parciális differenciál egyenletek, Laplace-, Poisson-egyenlet, Hullámegyenlet, megoldásuk, Ljapunov-stabilitás, közelítő megoldások.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok, zárthelyik vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gnädig Péter: Vektorszámítás I-III. (ELTE)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tasnádi Tamás
egyetemi adjunktus
Analízis Tanszék
Dr. Török János
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Udvardi László
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós