Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diszkrét dinamikus rendszerek
2. A tárgy angol címe Discrete Dynamical Systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
fraktálgeometria, fraktálok káosz és diszkrét dinamikus rendszerek
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Andai Attila beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.02.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.04.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra, analízis (függvénytan) alapelemei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája
Egydimenziós dinamikus rendszerek és a web diagram módszer. Lineáris és szakaszonként lineáris függvénnyel vezérelt rendszerek. Iterált függvényrendszer. Káotikus rendszer. Fraktálok és törtdimenzió. Szimbólikus dinamika. A konraktív leképezés tételének különböző megfogalmazásai. A kvalitatív vizsgálat fogalomköre. Topológikus konjugáltság. Kitekintés a folytonos rendszerekre, a Poincaré leképezés. Alkalmazások a biológiában, a közgazdaságban, az információ átvitelben és a neurális hálózatokban.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
három kiadott feladatsor kielégítő (60%-os) megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
egyéni megbeszélés alapján.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A www.math.bme.hu/~mate honlapon jegyzet és ajánlott irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
12
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Máté László
ny. egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós