Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Reakciókinetikai szeminárium 2
2. A tárgy angol címe Seminar on Reaction Kinetics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.10.27. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.12.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra, differenciálegyenletek, sztochasztikus folyamatok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy BSc, MSc és PhD hallgatók, valamint a kifutó ötéves képzés hallgatói számára
11. A tárgy részletes tematikája
Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció. A cél a tágabb értelemben vett formális reakciókinetika modelljeire vonatkozó legújabb irodalom tanulmányozása, beleértve a kinetikai differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálatát, és a bennük szereplő paraméterek becslését. Folyamatosan követjü k a szükséges numerikus módszerek és a sztochasztikus szimuláció területén bekövetkező újabb fejleményeket. Az előadások egy részét a hallgatók, másik részét (többnyire meghívott, esetenként külföldi) előadók tartják, az utóbbiakról a hallgatók beszámolnak.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
órákon való részvétel, előadás tartása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
21
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
21
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth János
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós