Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika OBMK 2
2. A tárgy angol címe Mathematics OBMK 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE921501 Matematika OBMK
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
nincs
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Lángné dr. Lázi Márta beosztása egy. docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.05.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.06.06.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
egyváltozós analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kötelező tárgy a VIK Egészségügyi mérnök képzésében
11. A tárgy részletes tematikája
Többváltozós függvények differenciálszámításának elemei. Kettősintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Hármasintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Integráltranszformációk. A vektoranalízis elemei. Görbementi és felületmenti integrálok. Divergencia, rotáció, Gauss - Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel. Numerikus sorok. Függvénysorok, hatványsorok. Taylor sor. Fourier sor. Fourier transzformáció. Laplace transzformáció. Parciális differenciálegyenlet.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zárthelyi vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
hallgatókkal egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szász Gábor: Matematika II-III.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
16
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
14
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Csató Tamásné
nyugd. adjunktus
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes