Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematikai programcsomagok műszaki alkalmazásai
2. A tárgy angol címe Applications of mathematical program packages in engineering
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 TE901918 Matematika B2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
---
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója dr. Tóth János beosztása docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.05.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.06.14.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra, elemi számítógépes ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kötelező tárgy a GTK Közgazdász Gazdaságelemzési szakirányban
11. A tárgy részletes tematikája
Szimbolikus és numerikus számítások. Grafikai lehetőségek. Programozási paradigmák. Interaktív dokumentumok készítése. Összet ett feladatok megoldása. A Mathematica fölépítése, alapelvek. Kifejezések. Egyenletek. Determinisztikus és sztochasztikus folyamatok. Lineáris algebra. Lineáris programozás. Nemlineáris függvények optimalizálása. Statisztikai alkalmazások. Menet közben műszaki, természettudomá nyos és közgazdasági példák.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi, 1 önálló feladat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
pótZH-k a vizsgaidőszak első két hetében.
14. Konzultációs lehetőségek
az előadó fogadóóráján, ill. e-mail-ben.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996.
Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, 2003
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
dr. Tóth János
docens
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes egy. tanár