Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mátrixanalízis mérnököknek
2. A tárgy angol címe Matrix Analysis for Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE901918 Matematika B2 BMETE921567 Analízis 2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Petz Dénes beosztása egy. tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.03.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.04.14.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy mérnökök doktoranduszoknak
11. A tárgy részletes tematikája
Alapfogalmak: lineáris leképezések, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok determinálása és nyoma. Sajátértékek és s aját vektorok: sajátértékek és szinguláris értékek lokalizációja, önadjungált mátrixok spektrálelmélete. Függvénykalkulus (egyváltozós közönséges függvénybe mátrix helyettesítése): mátrix polinomok, exponenciális függvény. Mátrixértékű függvények differenciálása, mátrix egyenletek és egyenlőtlenségek, pozitív elemű mátrixok Perron-Frobenius elmélete, kapcsolat a Markov-láncokkal.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
nincs vizsga-
időszakban
vizsga, TVSz szerint
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
az előadó fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
P.D.Lax: Linear Algebra (Wiley, 1996)
Petz Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2002)
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai (Tankönyvkiadó, 1991)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
21
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
21
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Petz Dénes
egy. tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes