Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Aktualitások az approximációelméletben
2. A tárgy angol címe Actualities in Approximation Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE921002 Anal.2 mat
4.2 BMETE921567 Anal.2 info
4.3 BMETE901919 Mat.. A3 fiz.
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója G. Horváth Ákosné beosztása tud. főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.11.06. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.12.19
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Valós és komplex analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tágy a TTK és a VIK PhD és MSc képzéseiben
11. A tárgy részletes tematikája
Sűrűségi problémák: Stone-Weierstrass, Ahiezer-Babenko, Müntz-típusú tételek Ortogonális polinomok: Motiváció: sajátérték probléma, harmonikus analízis, elektrosztatika, véletlen mátrixok. Ortogonalitás mértékre, belső szorzatra, mátrixortogonális polinomok. Padé approximáció. Potenciálelmélet alkalmazásai a polinom egyenlőtlenségk és polinomapproximació területén. Véges-végtelen, Remez, Markov típusú egyenlőtlenségek. Gyakori problémák: waveletek és spline-ok. A tantárgy célja a legújabb kutatási területek ismeretanyagának bekapcsolása a már elsajátított tananyagba, a szerteágazó témakörök rendezése és felkészítés az önálló kutatásra…
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kiselőadás vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
megbeszélés szerint, vizsgaidőszakban
14. Konzultációs lehetőségek
igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Surveys in Aproximation Theory ed. A. Pinkus (e-folyóirat)
Aktuális cikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
31
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
12
16.8 Vizsgafelkészülés
19
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
G. Horváth Ákosné
tud. főmunkatárs
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes