Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Számítógépes számelmélet
2. A tárgy angol címe Computation number theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Járai Antal beosztása egy. tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.03.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.04.13
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
bevezetés a matematikába; a programozás alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Alapvető algoritmusok: szita, próbaosztás, Pollard rho – és P-1 módszere. Valószínűségi prímtesztek. Prímtesztek speciális számokra. Lucas- Lehmer sorozatok. Nagy sebességű algoritmusok: Karacuba, FFT, stb. Elliptikus görbék és alkalmazásuk faktorizálásra és prímte sztelésre. Szita módszerek faktorizálásra.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadáson vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
vizsga előtt, megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
jegyzet: http://compalg.inf.elte.hu/ˇajarai letölthető .ps file, részletes irodalomjegyzékkel
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Járai Antal
egy. tanár
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes