Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lineáris rendszerek analízise 1
2. A tárgy angol címe Analysis of Linear Systems 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE901918 Matematika B2
4.2 BMETE921019 Funkanal
4.3 BMETE921898 Funkanal
5. Kizáró tantárgyak
BMETE925016 Lineáris rendszerek analízise régi változat
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Nagy Béla beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy (doktoranduszoknak is)
11. A tárgy részletes tematikája
Lineáris differenciálegyenletek és átmeneti mátrix. Lineáris operátorok szerkezete véges dimenziós terekben. Irányíthatóság. Megfigyelhetőség. Az un. impulzusválasz és realizálások. Minimális realizálások, az idővariáns eset. Az un. frekvenciaválasz. Az idővariáns realiz álások elmélete. A McMillan fokszám.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Három alkalommal szeminárium jellegű előadás kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése vizsgaként elfogadott. vizsga-
időszakban
Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970)
C. K. Chui and G. Chen, Discrete H optimization, Springer, Berkin, 1997
N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
18
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
9
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
35
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Nagy Béla
egy. tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes