Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lineáris rendszerek analízise 2
2. A tárgy angol címe Analysis of Linear Systems 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE929306 LinRendszAnal1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE925016 Lineáris rendszerek analízise régi változat
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Nagy Béla beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.03.11. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy (doktoranduszoknak is)
11. A tárgy részletes tematikája
Visszacsatolás. Nemnegatív realizálások. A legkisebb négyzetek módszere a rendszerelméletben. Idővariáns problémák. Frekvenciaválasz egyenlőtlenségek. Spektrál faktorizáció. Stabilitási kérdések. A lineáris rendszerelmélet alapjai végtelen dimenziós terekben . Operátor félcsoportok alapjai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Három alkalommal szeminárium jellegű előadás kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése vizsgaként elfogadott. vizsga-
időszakban
Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970)
C. K. Chui and G. Chen, Discrete H optimization, Springer, Berkin, 1997
N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
18
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
9
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
35
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Nagy Béla
egy. tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes