Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Biomatematika
2. A tárgy angol címe Biomathematics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Garay Barnabás beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.20. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.03.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciálegyenletek alapismeretei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Alkalmazott analízis szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Populációdinamika: Lotka–Volterra és Kolmogorov modellek (rövid ismétlés) . Populációgenetika: Hardy–Weinberg, Fisher és Kimura törvényei, a kiválasztás, a rekombináció és a mutáció egyenletei. Szelekció-migráció modellek Járványmodellek. HIV. Járvány terjedése térben. Morfogenezis. Turing bifurkáció. Mintázatképződés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 félévközi zárthelyi vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A hallgatókkal egyeztetve, szükség szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
M. Nowak: Evolutionary dynamics. Exploring the equations of life, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2006.
M. Farkas: Dynamical models in biology, Academic Press, San Diego, 2001
P.C. Fife: Mathematical aspests of reacting and diffusing systems, Springer, Berlin, 1979
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
32
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Garay Barnabás
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás