Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bayes valószínűség elmélet és adatfeldolgozás
2. A tárgy angol címe Bayes Probability Theory and Data Analysis
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szántai Tamás beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.05.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.12.14.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Valószínűségszámítási alapismeretek, Numerikus módszerek alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Bayes valószínűség elmélet: Paraméter becslés Modell választás, hipotézis teszt Kísérlettervezés A valósznűség meghatározása: A maximum entrópia elve A Bayes elmélet alkalmazása, numerikus módszerek Lineáris inverz probléma Nemlineáris inverz probléma Nem-paraméteres becslés, regularizáció Bayes valószínűségi dekonvolúció (Bayesian unfolding) Numerikus integrálás – Markov Chain Monte Carlo, Nested sampling
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Hallgatókkal egyeztetve,szükség szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
G.D. Agostini: Bayesian reasoning in high-energy physics: principles and applications CERN Report, CERN-99-03, 1999
D.S. Sivia, Data analysis, A Bayesian tutorial, Oxford University Press, 2006
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kálvin Sándor
tudományos főmunkatárs
MTA KFKI RMKI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás