Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ökonometria közgazdászoknak
2. A tárgy angol címe Econometrics for Economic Analysts
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Orlovits Zsanett beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.08.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.11.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Statisztika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GTK Közgazdasági elemző MSc szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Többváltozós statisztika alapjai, a többdimenziós normális eloszlás és tulajdonságai, a főkomponens- és faktoranalízis módszerei. Bevezetés az ökonometriába. Többváltozós lineáris regresszió korrelálatlan, azonos szórású hiba, illetve általános hibafolyam at esetén, általános Gauss-Markov tétel, előrejelzés, multi-kollinearitás. Általánosított LS módszer, speciális esetek (autokorrelált zaj, nem azonos szórású korrelálatlan zaj). Idősorok elemzése: stacionaritás, autokorreláció, fehérzaj folyamat, speciális lineáris modellek (lineáris szűrők, autoregresszív (AR) folyamat, mozgóátlag (MA) folyamat, ARMA folyamatok). Paraméterbecslés (ML-becslés), előrejelzés. Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek), trend, szezonalitás és becsléseik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 zárthelyi és 1 házi feladat vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer pótolható a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tusnády G. - Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki 1986
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Orlovits Zsanett
egyetemi adjunktus
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor