Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ökonometria közgazdászoknak 2
2. A tárgy angol címe Econometrics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE93MX17 Ökonometria
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Orlovits Zsanett beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2012.11.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2012.11.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GTK Közgazdásági elemző mesterszak választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy legfőbb célkitűzése az előző félévben hallgatott Ökonometria tárgy elméleti modelljeinek gyakorlatban való alkalmazás a számítógépes programcsomagok segítségével, továbbá a tanult modellek néhány konkrét pénzügyi és gazdasági alkalmazásának elemzése. Trend és szezonalitás becslése konkrét idősorok esetén. Célunk továbbá az első félévben tanult modellek és módszerek kibővítése az alábbi osztályokkal: integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek), frakcionálisan integrált folyamatok (ARFIMA modellek), nem-lineáris volatilitás-modellek, többdimenziós AR és ARMA modellek. Spektrál-elemzés és spektrál-reprezentáció, a spektrum becslése, periodogram.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zárthelyi dolgozat és 1 házi feladat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Orlovits Zsanett
egyetemi adjunktus
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor